Algemene voorwaarden JADA Events

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van JADA EVENTS

Evenement:de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor JADA Events Tickets verkoopt

Organisator:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is

Koper:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt.

Ticket:het document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement

JADA Events:de vennootschap onder firma JADA Events, gevestigd te Gendt

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij JADA Events, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst JADA Events uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. JADA Events is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van JADA Events te raadplegen.
d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden.

3. Totstandkoming overeenkomst met JADA Events

a. De dienst die JADA Events verleent bestaat uit het distribueren van Tickets en het organiseren van een Evenement. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en JADA Events en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht. 
b. De overeenkomst die tussen JADA Events en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket. 
c. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. JADA Events zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen. 
d. De door JADA Events opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient JADA Events schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 
e. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. 

4. Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator

a. Koper koopt via JADA Events een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. JADA Events treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via JADA Events één of meerdere Tickets heeft gekocht. 
b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van JADA Events vrijblijvend. 
c. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan JADA Events contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als JADA Events Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan JADA Events ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien JADA Events twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. JADA Events zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten. 
d. JADA Events is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is JADA Events gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
e. JADA Events heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien JADA Events producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
f. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

5. Prijzen en betaling

a. JADA Events verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. 
b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van JADA Events aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. 
c. Alle prijzen van JADA Events zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 
d. Per ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten.
e. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan JADA Events de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.  

6. Afgelaste of verschoven evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel JADA Events zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat JADA Events de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan JADA Events niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. JADA Events is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. 
b. De aanvullende voorwaarden van de JADA Events annuleringsverzekering zijn van toepassing op de overeenkomst, indien Koper een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met JADA Events opnemen via jadatickets@gmail.com.
d. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien de Organisator van het Evenement JADA Events verzoekt om de Koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal JADA Events  hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de Organisator van het Evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal JADA Events eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking. 
e. Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.  

7. Tickets

a. Afhankelijk van het type Evenement wordt door JADA Events een regulier Ticket of een Mobile Only Ticket aangeboden aan de Koper. 
b. Indien sprake is van een Mobile Only Ticket geldt het volgende. Om misbruik van Tickets door fraudeurs en zwarthandelaars te voorkomen, wordt door JADA Events in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van een zogenaamd Mobile Only Ticket. Dit Ticket is voorzien van het logo van JADA Events of Eventix. In het geval sprake is van een “mobile only” Evenement, wordt de Koper enkel toegang verschaft indien de Koper een Mobile Only Ticket kan laten zien. Dit betekent dat Koper een Ticket moet kunnen tonen waarbij het logo van JADA Events of Eventix aanwezig is. Het maken van een screenshot van een Mobile Only Ticket is derhalve niet toegestaan en wordt niet aangemerkt als geldig toegangsbewijs tot het Evenement. Voor vragen over het Mobile Only Ticket kan de Koper contact opnemen met het contactcenter van JADA Events.
c. Om zwarthandel tegen te gaan, kan een Mobile Only Ticket niet worden overgedragen. Wordt het Mobile Only Ticket toch overgedragen dan verandert het Mobile Only Ticket met een logo in een Ticket met een stilstaand logo. Hiermee heeft de (opvolgend) Koper geen recht op toegang tot het Mobile Only Evenement. Enkel de personen die een Mobile Only Ticket met logo van JADA Events of Eventix kunnen tonen, hebben recht op toegang tot het Mobile Only Evenement.
d. De door JADA Events gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de Organisator waar op het Ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
e. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed.
f. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen via www.jadatickets.nl

8. Intellectuele eigendomsrechten

a. De op het Ticket van JADA Events rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan JADA Events dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van JADA Events dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad. 
b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van JADA Events aan Koper.

9. Aansprakelijkheid

a. JADA Events kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt, tenzij JADA Events organisator is. JADA Events is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. 
b. Mocht JADA Events in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van JADA Events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van JADA Events of haar ondergeschikten. 
c. De aansprakelijkheid van JADA Events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper JADA Events onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en JADA Events ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JADA Events in staat is adequaat te reageren. 
d. Koper vrijwaart JADA Events voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens JADA Events, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden. 
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij JADA Events meldt. 
f. JADA Events kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. JADA Events is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan JADA Events.JADA Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst.
g. JADA Events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. JADA Events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. JADA Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.JADA Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan JADA Events of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is JADA Events alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten. 

10. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan JADA Events kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JADA Events in geval van overmacht het recht om het evenement te verplaatsen waarbij Tickets van verschoven Evenementen in de regel geldig blijven voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met JADA Events opnemen via jadatickets@gmail.com.

c.Indien JADA Events door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan Koper te vergoeden. Met overmacht wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

d.Van overmacht aan de zijde van JADA Events is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden of epidemie.

e. Met overmacht worden mede gelijkgesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van JADA Events zijn ontstaan.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met JADA Eventsis Nederlands recht van toepassing. 
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

12. Diversen

a. Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. 
b. Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
c. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden JADA Eventszich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is JADA Eventsgerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht. 
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van JADA Eventsdan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden JADA Eventsniet. 
f. Bij verschil van mening tussen JADA Eventsen Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend. 
g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met JADA Eventsin strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JADA Eventsvast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
h. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jadatickets.nl

Deze Algemene Voorwaarden JADA Events gelden met ingang van 1 januari 2020.